TERMES I CONDICIONS

Ús i aplicació

Aquests termes i condicions són aplicables tant per a la pàgina principal d’Essències de Tuixent, www.essenciesdetuixent.com, com a les altres que hagin estat creades per Essències de Tuixent i indiquin d’una manera expressa i inequívoca que formen part integrant d’aquest lloc web.

Usuaris

S’entén per usuari tota persona que navegui pel lloc web accedint a qualssevol de les seves pàgines o seccions. N’hi ha prou amb el simple accés i/o ús d’aquest lloc web perquè accepti, des d’aquest accés i/o ús, els termes i les condicions que es presenten aquí.

En cas que l’usuari vulgui contractar algun dels serveis que s’ofereixen en el lloc web, també cal aplicar-hi les polítiques de contractació, que són de compliment obligatori.

Formes de contacte

Si un usuari vol contactar amb Essències de Tuixent pot enviar un correu electrònic a l’adreça info@essenciesdetuixent.com.

Ús del lloc web

Les informacions gràfiques, textuals, multimèdia, les fotografies, imatges, vídeos o qualssevol altres formats d’arxiu digital que hi ha en el lloc web, d’ara endavant els continguts, pertanyen a Essències de Tuixent i estan protegits per les lleis de drets d’autor nacionals i internacionals.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc web i no els pot fer servir per a:

  • Fer activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, els bons costums, la bona fe ni l’ordre públic.
  • Fer comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans o civils en general.
  • Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral d’Essències de Tuixent, dels seus proveïdors o de terceres persones.
  • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.

Essències de Tuixent es reserva el dret de retirar tots els comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública, o que a parer seu no siguin adequats per a la seva publicació. En tot cas, Essències de Tuixent no es fa responsable de les opinions dels usuaris que figurin en qualsevol eina d’opinió del lloc web.

Propietat intel·lectual

Essències de Tuixent és el titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, com també dels elements que conté, els quals, a títol enunciatiu, però no limitador, són: imatges, sons, fotografies, àudios, vídeos, programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials utilitzats i programes necessaris per al funcionament, l’accés i l’ús del lloc. Queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, i això inclou posar a disposició continguts del lloc web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic amb finalitats comercials o sense l’autorització d’Essències de Tuixent.

L’usuari es compromet a respectar els drets d’autor titularitat d’Essències de Tuixent. En conseqüència, l’usuari pot veure, imprimir o emmagatzemar continguts en un dispositiu electrònic o virtual per fer-ne un ús exclusivament personal i privat, però en cap moment en pot reproduir ni distribuir a tercers, onerosament o gratuïtament, com tampoc en pot fer cap transformació. No pot compartir cap extracte d’un curs, d’un llibre, d’una entrada en el bloc o de qualsevol part del lloc web, fins i tot si en fa un esment a tercers. En tot cas, si decideix compartir certs continguts mitjançant les xarxes socials, no els pot modificar, totalment ni parcialment, i sempre ha d’esmentar l’autoria d’Essències de Tuixent i el lloc web. 

Exclusió de garanties i responsabilitat

Essències de Tuixent ha adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries en el lloc web per a evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar, com ara, i a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris. Essències de Tuixent no es fa responsable si en cap  moment alguna d’aquestes mesures falla com a conseqüència d’un ús indegut i/o abusiu per part d’un tercer.

L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat en el lloc web.

Modificacions

Essències de Tuixent es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes en el lloc web sense avís previ. Per tant, pot canviar, suprimir o afegir els continguts, els serveis, la manera de presentar-los o localitzar-los i el disseny i l’estructura del lloc web.

Enllaços

Essències de Tuixent no té cap control sobre els enllaços i/o els continguts externs que apareixen en el lloc web, per la qual cosa no se’n fa responsable. Tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, la qualitat, la fiabilitat, l’exactitud, l’amplitud, la veracitat o la validesa de qualssevol materials o informacions que contingui, ja que que aquests enllaços externs no s’entenen com cap possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual es vinculin.

Dret d’exclusió

Essències de Tuixent es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o als serveis que s’hi ofereixen sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, als usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

Garantia de resultats

Essències de Tuixent no es fa responsable per l’èxit o el fracàs dels usuaris en l’aplicació de la informació que reben del lloc web o dels serveis que ofereix. L’usuari és l’únic responsable de l’aplicació del que s’ha après amb el material subministrat per Essències de Tuixent.

Els continguts que se subministren s’imparteixen de manera informativa. Essències de Tuixent no es fa responsable dels problemes que l’usuari, el client o el participant pugui tenir per un ús, correcte o no, de la informació que li ha subministrat o per no haver tingut en compte problemes de salut, ideològics, econòmics o de qualsevol altra índole afectats pel contingut del lloc web.

Resolució de litigis en línia

L’usuari o el client pot escriure al correu electrònic info@essenciesdetuixent.com per a resoldre qualsevol problema que tingui amb el lloc web o amb el servei prestat.

Modificació del present avís legal i durada

Essències de Tuixent pot modificar en qualsevol moment i sense avís previ els termes i les condicions ara exposats, que es mantindran vigents mentre estiguin degudament publicats.

Accions legals

Essències de Tuixent pot exercir en qualsevol moment accions legals de caràcter civil o penal contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut que s’exposa en el lloc web o que incompleixi aquests termes i condicions. En cas de conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Barcelona.

Condicions de venda de serveis

S’entén per comprador d’un servei tota persona que adquireixi algun servei ofert per Essències de Tuixent en el lloc web www.essenciesdetuixent.com.

Aquestes condicions s’apliquen de manera conjunta en els casos en què una persona, usuària o no, decideixi contractar serveis que s’ofereixen al lloc web www.essenciesdetuixent.com, els quals, si s’escau, poden ser complementats amb un contracte de serveis.

A l’efecte d’aquests termes i condicions, s’entén per client la persona, usuària o no del lloc web, que adquireix o vol adquirir un servei ofert per Essències de Tuixent.

Pagaments

Els pagaments es fan mitjançant les plataformes de pagament que Essències de Tuixent ofereixi a cada moment en el lloc web, que seran les úniques receptores de les dades relacionades amb la targeta de crèdit del client. Ni Essències de Tuixent ni ningú de l’equip de treball tenen accés a aquestes dades, per la qual cosa, si hi hagués cap eventualitat, la reclamació s’hauria de presentar directament a la plataforma de pagament.

En els casos en què s’indiqui expressament, el client també pot pagar mitjançant transferència bancària. Essències de Tuixent no es fa responsable dels possibles errors en la transferència ni dels problemes que el client pugui tingui amb el banc.

En el pressupost que es lliuri s’acorda el temps durant el qual es mantenen vigents els preus i les condicions. Un cop passat aquest temps, Essències de Tuixent és lliure de modificar-los.

Si el client ja ha contractat algun servei no s’hi poden aplicar promocions o descomptes amb efectes retroactius.

Impostos

Tots els impostos que calgui aplicar per llei apareixen en el pressupost, en la factura i, si s’escau, en el pas previ al pagament dins del lloc web o d’altres llocs afiliats necessaris per a la venda del servei.

Temps de lliurament

Atès que l’agenda està subjecta a la disponibilitat de cada moment, la data que s’ofereix al client per a la prestació dels serveis que ha sol·licitat és una data estimada.

El servei que ha contractat no es pot iniciar si el client no ha enviat la informació sol·licitada per Essències de Tuixent. Per aquest motiu el retard en el lliurament dels elements sol·licitats per a la prestació del servei implica retards en la data prevista de lliurament final del servei.

Un cop finalitzat el servei es revisen els imports pagats per tal de constatar que no hi ha cap import degut pels serveis prestats o les eventuals hores extres. Si hi ha cap suma pendent d’abonar, Essències de Tuixent ho notifica al client perquè n’efectuï el pagament sota pena d’incórrer en morositat.

Cancel·lació de serveis

El client pot cancel·lar els serveis en qualsevol moment, però els diners no seran reemborsats. Si els pagaments han estat fraccionats, tampoc se li tornaran els diners que ja han estat abonats. Per a la cancel·lació efectiva del servei, el client ha d’enviar un correu electrònic a info@essenciesdetuixent.com

Reserva de contractació

En qualsevol moment Essències de Tuixent es pot negar a prestar algun dels serveis que ofereix, ja sigui per indisponibilitat de temps, ja per qualsevol raó, sense que calgui aquesta negativa.

Responsabilitat sobre els serveis contractats

Essències de Tuixent obra de bona fe i d’acord amb les instruccions del client, per la qual cosa si cap dels materials lliurats pel client infringeix els drets intel·lectuals o de propietat industrial de tercers la responsabilitat legal és de qui contracta el servei, no pas d’Essències de Tuixent.

Condicions de venda d’infoproductes i cursos

S’entén per comprador d’un infoproducte o d’un curs tota persona que adquireixi algun infoproducte o algun curs ofert per Essències de Tuixent en el lloc web www.essenciesdetuixent.com.

Aquestes condicions són aplicades als clients i usuaris que adquireixen un infoproducte o bé una plaça en algun dels cursos que ofereix Essències de Tuixent, moment en el qual adquireixen la condició de participant. S’entén que aquestes polítiques són complementàries dels termes i les condicions generals aplicables al lloc web www.essenciesdetuixent.com. 

Devolucions

Un cop feta la compra no hi ha dret al desistiment, és a dir, no es tornen els diners dels infoproductes o cursos adquirits, d’acord amb l’article 103, literal m, de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, atès que es tracta de productes digitals sense suport material.

En el moment de la compra el participant activa la casella en què declara estar d’acord amb els termes i les condicions.

Requisits del sistema per al seguiment dels cursos

Per a poder seguir correctament el curs el participant necessita:

  • Un ordinador amb pantalla de colors, connexió a internet, possibilitat de veure fitxers amb l’extensions .pdf i .jpg, possibilitat de veure vídeos i tots els components que un ordinador necessita per ser utilitzat (com ara teclat i ratolí).
  • bé un dispositiu mòbil, tenint en compte que és molt més còmode seguir el curs amb l’ordinador i que, atès la diversitat de prestacions dels dispositius i de servei contractats amb cada companyia, Essències de Tuixent no pot garantir que els cursos siguin aptes per a tots els casos.

Assessoraments personalitzats

Ni els infoproductes ni els cursos no preveuen dedicar assessoraments personalitzats, tret que ho especifiquin expressament. En el cas dels cursos, el participant té la possibilitat de sol·licitar el servei de suport propi del curs, que ofereix algunes orientacions, sense que aquest serveix substitueixi l’assessorament de casos específics. Si ho necessita, l’usuari pot contractar els serveis d’assessorament personalitzat que s’ofereixen al web www.essenciesdetuixent.com, els quals es pressuposten i s’executen a part.

Propietat intel·lectual

Els continguts dels infoproductes i dels cursos estan protegits per drets d’autor i no se n’autoritza la distribució, la modificació, la venda ni el lloguer. Tots els continguts estan registrats a SafeCreative® com a prova de la data de la seva creació des del moment en què eren un esborrany fins a les seves modificacions, i també se n’ha previst registrar les futures modificacions. També és aplicable a les polítiques relacionades amb la propietat intel·lectual pròpies del lloc web.